Tехнически анализ

Техническият анализ моделира пазара чрез използуването на графична информация. На базата на техническия анализ се правят прогнози за развитието на пазара. Обекта на анализа са цените и търгуваните обеми.
Техническият анализ се базира на следните твърдения:

* Всички фактори влияещи на пазара, включително и фундаменталните вече са се отразили на цените. С други думи техническите показатели включват и влиянието на фундаменталните показатели. Това дава възножност на техническия анализатор да се абстрахира от фундаменталните фактори, защото те вече са повлияли на цените, които са основния елемент в техническите показатели. Цел на техническия анализ е изучаване на пазарно движение чрез графични и математически методи. Техническият анализатор не се интересува защо цените разстат или намаляват. Обект на неговия анализ е дефинирането на пазарния тренд. С помощта на графични фигури технически индикатори зазирани на математически формули, техническият анализатор анализира пазара и се опитва да прогнозира бъдещото движение на пазарните котировки.

* Пазарните котировки се движат в тренд. Основната задача на техническия анализ е да разпознае този тренд за да даде сигнали за извършване на сделки по посока на тренда. Презизното дефиниране на параметрите на даден тренд дава възможност за филтриране на временни движения на цените. Именно за това основнен дял в техническия анализ имат похвати и техники за дефиниране на тренда и прогнозиране на неговата смяна.

* Съществува цикличност в поведението на пазара. Дългосрочното наблюдение на пазара показва, че съществъва периодична повтаряемост на графичните ценови фигури на пазара. Тази повтаряемост в голяма степен се дължи на психологията на търговците, която се запазва относително постоянна. Тази цикличност е представена от няколко теории, чието познаване дава възможност за по-точно прогнозиране на бъдещите ценови движения.

Ключов момент в техническия анализ е така наречения „тайминг“. Това понятие се свързва с правилното време на откриване на позиции. Ако дадена позиция се открие в неподнодящия момент, тя може да доведе до загуба, въпреки че е открита през времето на правилно избрания тренд. Това се отнася най-вече, когато се откриват краткосрочни позиции – тъй нареченото скалпиране. Затова трейдъра трябва да спазва следното просто правило – ако няма възможност за следене на позициите пред екрана на компютъра, то трейдърът следва на открива само дългосрочни позиции.

Възможните състояния на пазара в даден момент са две тренд и консилидация, наричана още странично движение. Трендът може да бъде два вида: възходящ и нисходящ. Основната цел на техническия анализ е правилното определяне на трендовете, тъй като именно те носят основната печалба при добър анализ и прогнозиране.

Съществено преимущество на техническия анализ пред фундаменталния е приложимостта на техническия анализ към всички времеви мащаби, както и към широк кръг от търговски инструменти.

Коментари са забранени.


www.000webhost.com