Posts Tagged ‘тренд’

Кога да търгуваме?

Ако сте форекс трейдър, който иска да подобри резултатите си следва да се съобразявате с активността, т.е с воатилността на валутния пазар. Опитът показва, че вероятността за печалба е най-голяма тогава, когато има голям брой извършени сделки. Това е свързано с отваряне на позиции от “големи” търговци като банки, инвестиционни и пенсионни фондове. В такива моменти се оформя ясен тренд, който трябва да следваме за да реализираме печалби.

Практиката показва, че воатилността е най-висока малко след отваряне на големите валутни борси. На следната графика е показано работното време на четирите на-големи финансови центрове – Лондон, Ню Йорк, Сидни и Токио:

форекс борси

Най-силно влияние оказват часовете на отваряне на Лондонската и Нюйоркската борса. Това означава, че най-висока воатилност има в часовете 10-11 и 15-16.

Как да ползваме тази информация в практиката си? Най-лесния начин е да установим наличие на тренд. За тази цел може да се ползват широк набор от технически индикатори или да се анализират фигури от графиката на съответната валутна двойка. Според Светлин Минев, в книгата “Стратегии за търгуване на финансовите пазари”, при наличие на стабилен тренд можем да очакваме пробив по посока на тренда. Най-вероятните часове за това са 10:00, 11:00, 13:00, 15:30 и 19:00. Можем да очакваме корекции на тренда половин час след движение по тренда, както и в около 9:00 и 14:40.style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7081047816282318"
data-ad-slot="1023602299"
data-ad-format="auto">

Ако търсим пробив по посока на тренда, шансовете ни са по-големи при висока воатилност. Ако искаме да търгуваме в посока на корекция на тренда или връщане след фалшив пробив, вероятността ни за успех е по-голяма при ниска воатилност.

Три бичи свещи, три мечешки свещи

Това е една много проста и лесна за изпълнение стратегия, която дава добри резултати. Тази стратегия е известна и под други име – “Три бели войника и три черни гарвана”.

Три бичи и три мечешки свещи

Гледате графика с японски свещи. В примера е показана графика на валутната двойка EURUSD в мащаб H1. Това ще рече, че една японска свещ отговаря на период от един час. Белите свещи са “бичи”, а черните “мечешки”. Търсите по графиката последователно наредени три японски свещи от един вид, непосредствено разположени след свещ от другия вид.style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7081047816282318"
data-ad-slot="1023602299"
data-ad-format="auto">

Ако трите последователни свещи са бели или “бичи” това означава, че се очаква “бичи” тренд и вие трябва да купувате. Ако трите свещи са черни или “мечешки” означава, че трябва да продавате.

За затваряне на позицията има различни варианти. Ако следите графиката “на живо”, следете поредицата от еднакви свещи. Ако се появят една, две свещи от противоположния вид, затваряйте позицията. Ако няма да бъдете на линия, поставете стоп на печалбата. Размерът на този стоп можете да определите, като умножите размерът на първата свещ от тройката по 2 или 3. Размерът на свещта се определя, като разстояние между нивата на отваряне и затваряне за периода, т.е. без да се отчитат фитилите.

Tехнически анализ

Техническият анализ моделира пазара чрез използуването на графична информация. На базата на техническия анализ се правят прогнози за развитието на пазара. Обекта на анализа са цените и търгуваните обеми.style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7081047816282318"
data-ad-slot="1023602299"
data-ad-format="auto">

Техническият анализ се базира на следните твърдения:

* Всички фактори влияещи на пазара, включително и фундаменталните вече са се отразили на цените. С други думи техническите показатели включват и влиянието на фундаменталните показатели. Това дава възножност на техническия анализатор да се абстрахира от фундаменталните фактори, защото те вече са повлияли на цените, които са основния елемент в техническите показатели. Цел на техническия анализ е изучаване на пазарно движение чрез графични и математически методи. Техническият анализатор не се интересува защо цените разстат или намаляват. Обект на неговия анализ е дефинирането на пазарния тренд. С помощта на графични фигури технически индикатори зазирани на математически формули, техническият анализатор анализира пазара и се опитва да прогнозира бъдещото движение на пазарните котировки.

* Пазарните котировки се движат в тренд. Основната задача на техническия анализ е да разпознае този тренд за да даде сигнали за извършване на сделки по посока на тренда. Презизното дефиниране на параметрите на даден тренд дава възможност за филтриране на временни движения на цените. Именно за това основнен дял в техническия анализ имат похвати и техники за дефиниране на тренда и прогнозиране на неговата смяна.

* Съществува цикличност в поведението на пазара. Дългосрочното наблюдение на пазара показва, че съществъва периодична повтаряемост на графичните ценови фигури на пазара. Тази повтаряемост в голяма степен се дължи на психологията на търговците, която се запазва относително постоянна. Тази цикличност е представена от няколко теории, чието познаване дава възможност за по-точно прогнозиране на бъдещите ценови движения.

Ключов момент в техническия анализ е така наречения „тайминг“. Това понятие се свързва с правилното време на откриване на позиции. Ако дадена позиция се открие в неподнодящия момент, тя може да доведе до загуба, въпреки че е открита през времето на правилно избрания тренд. Това се отнася най-вече, когато се откриват краткосрочни позиции – тъй нареченото скалпиране. Затова трейдъра трябва да спазва следното просто правило – ако няма възможност за следене на позициите пред екрана на компютъра, то трейдърът следва на открива само дългосрочни позиции.

Възможните състояния на пазара в даден момент са две тренд и консилидация, наричана още странично движение. Трендът може да бъде два вида: възходящ и нисходящ. Основната цел на техническия анализ е правилното определяне на трендовете, тъй като именно те носят основната печалба при добър анализ и прогнозиране.

Съществено преимущество на техническия анализ пред фундаменталния е приложимостта на техническия анализ към всички времеви мащаби, както и към широк кръг от търговски инструменти.